خرید نرم افزار دست كارگر دست خداست

محسن رضایی با انتشار یادداشتی اینستاگرامی، درباره روز کارگر نوشت: دست كارگر دست خداست براي تأمین معاش ناچار بودم تابستان‌ها كه مدرسه تعطيل بود، به كارگري ساختمان بروم تا کمک‌خرج خانه باشم. روزي در حال بالا بردن زنبه حمل سيمان از پله‌ای چوبي و بلند و درحالی‌که نفر جلو زنبه حمل سيمان بودم، پاي جلويم دررفت و با سر روي پله افتادم؛ طوري كه نزديك بود از طبقه دوم به پايين پرت شوم. به هر زحمتي بود، تعادلم را حفظ كردم، از جايم بلند شدم و زنبه سيمان را به داربست و دست بنا رساندم. بار دوم كه به سراغ شغل كارگري رفتم، دانشجوي سال اول دانشگاه علم و صنعت بودم كه در شركت جنرال موتورز و مدتی هم در ارج مشغول شدم. به‌عنوان كسي كه مرارت‌های كارگري را كشيده است، روز كارگر را به همه كارگران عزيز كشور تبريك می‌گویم و از خداي متعال براي همه آن‌ها زندگي توأم با سلامت و سعادت آرزو می‌کنم.